Zájemce o službu, žádost

1) Žadatel o sociální službu

 • Žádost si můžete vyzvednout přímo v našem domově v kanceláři sociálních pracovníků nebo účetní nebo si ji stáhnout:

Žádost o přijetí

Vyjádření lékaře

 

 • Žádost má jednotnou podobu pro oba typy služeb. V žádosti je třeba označit požadovaný typ sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Bližší informace k jednotlivým službám jsou k dispozici v nabídce "Veřejný závazek", "Domov pro seniory", "Domov se zvláštním režimem".
 • Nedílnou součástí žádosti je "Vyjádření lékaře", které vyplňuje praktický lékař, případně ošetřující lékař léčebny pro dlouhodobě nemocné. U žádosti do domova se zvláštním režimem je nutné přiložit zprávu odborného lékaře (psychiatr nebo neurolog).
 • Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou. Máte-li zájem o prohlídku domova či bližší informace o službě, sociální pracovnice Vám je rády poskytnou, aby se Vám mohly plně věnovat, doporučujeme si předem dojednat termín schůzky, na základě kterého Vám garantujeme jejich přítomnost v Domově.
 • Zpravidla do jednoho měsíce od podání žádosti je u žadatele po předchozí domluvě provedeno sociální šetření. Sociální šetření slouží zejména k posouzení žadatelovy nepříznivé sociální situace, která je jedním z rozhodujících kriérií pro vyhodnocení, zda žadatel spadá do okruhu osob poskytovaných sociálních služeb.
 • Po ukončeném sociálním šetření je žádost, záznam ze sociálního šetření a Vyjádření lékaře (případně odborné zprávy) posouzeno komisí, kterou tvoří vedoucí úseku sociální práce, sociální pracovnice a vedoucí úseku zdravotních služeb ve spolupráci se smluvním lékařem Domova, případně i smluvním psychiatrem.
 • Po posouzení komisí je žadatel písemně vyrozuměn o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno. Pokud je žádosti vyhověno, je žadatel zpravidla z důvodu naplněné kapacity domova zařazen do pořadníku žadatelů.
 • Čekací doba se na obou službách pohybuje zpravidla od 3 do 12 měsíců zejména v závislosti na míře potřebnosti péče žadatele o službu a vhodnosti uvolněného lůžka pro konkrétního žadatele.
 • V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vedoucí úseku sociální práce nebo některou ze sociálních pracovnic  (viz. kontakty)

 • Možnosti seniora a pečujících před přijetím do pobytové sociální služby - Stručný průvodce pro seniory a pečující ke stažení zde

 

2) Výběr žadatelů z pořadníku a příjem žadatele so sociální služby

 • Vhodného žadatele vybírá na základě jeho nepříznivé sociální situace, míře potřebnosti péče a vhodnosti na uvolněné lůžko komise složená ze sociální pracovnice, vedoucí úseku sociální práce, vedoucí úseku zdravotních služeb a vedoucí úseku sociálních služeb.