Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů žadatelů a klientů Domova důchodců Černožice

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. GDPR. Cele znění tohoto Nařízení si můžete přečíst zde.

Domov důchodců Černožice zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s GDPR a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Domov shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Domov důchodců Černožice se při zpracování osobních údajů hlásí také k Doporučenému postupu č. 02/2018, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení  MPSV vypracovává Kodex chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

 • splnění požadavků legislativy,
 • dodržení smluvních závazků;
 • na základě uděleného Souhlasu od subjektu;
 • na základě oprávněného zájmu Organizace.

Zpracovávané údaje se týkají zejména

 • žadatelů o službu
 • klientů Domova
 • blízkých osob žadatelů a klientů

Účelem zpracování osobních údajů je u žadatelů posouzení nepříznivé sociální situace za účelem poskytování služby sociální péče.

Účelem zpracování osobních údajů u klientů je zajištění odpovídající sociální a zdravotní péče v souladu s jeho individuálními potřebami.

Účelem zpracování osobních údajů blízkých osob žadatelů a klientů je optimální spolupráce při řešení sociální situace žadatele, resp. klienta. Sdělení těchto osobních údajů je dobrovolné.

Osobní údaje vyplývající ze smluvních a zákonných požadavků

Níže uvedené osobní údaje žadatele, resp. klienta jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro splnění smluvních a zákonných povinností zařízení sociálních služeb, a to po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu trvání smlouvy.

V případě vyjádření nesouhlasu se zpracováním těchto osobních údajů v níže uvedeném rozsahu zařízení sociálních služeb by mu nemohlo požadovanou sociální službu poskytnout. Poskytnutí níže uvedených údajů je tedy smluvním a zákonným požadavkem.

 • jméno a příjmení
 • datum narození, rodné číslo
 • adresa bydliště
 • státní příslušnost
 • údaje o svéprávnosti
 • údaje o přiznaných dávkách
 • výše důchodu, jiný příjem (požaduje-li klient sníženou úhradu)
 • údaje o schopnosti zvládat základní životní potřeby
 • nepříznivá sociální situace
 • údaje vedené v souladu s právními předpisy ve zdravotnické dokumentaci
 • údaje o dietě
 • zdravotní pojišťovna

Rozsah zpracovávaných osobních údajů se může v jednotlivých fází procesu práce s žadatelem a klientem lišit. O konkrétním rozsahu zpracování osobních údajů jsou dotčené subjekty informovány během tohoto procesu (Žádost do Domova, sociální šetření před nástupem, příjem klienta, průběh poskytované služby).

Domov dále zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů další osobní údaje klienta a to za účelem individualizace péče a zlepšování poskytovaných služeb. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, v rozsahu odpovídajícímu individuálnímu plánu uživatele sociální služby a nemá vliv na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Oprávněným zájem Organizace v případě DD Černožice je především sběr osobních údajů za účelem poskytování odborné a kvalifikované činnosti v oblasti poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb.

 • místo narození
 • rodinný stav
 • číslo občanského průkazu
 • informace o přiznání mimořádných výhod
 • číslo vkladní knížky a zůstatek (v případě uložení v úschově Domova)
 • dosažené vzdělání,
 • poslední zaměstnání
 • biografie klienta

Údaje, které nejsou zpracovávány na základě smluvního nebo zákonného požadavku či oprávněného zájmu mohou být zpracovávány pouze se souhlasem subjektu:

 • Souhlas musí být svobodným, konkrétním (pro konkrétní účel zpracování)
 • Subjekt údajů musí být před udělením souhlasu informován o všech skutečnostech zpracování,
 • Souhlas musí být udělen v písemné formě, a to buď v listinné, nebo v elektronické podobě.
 • Subjekt údajů je oprávněn jím udělený souhlas kdykoli odvolat.
 • V případě, že subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, Organizace je povinna provést likvidaci osobních údajů
 • Udělený souhlas je platný pouze pro operace zpracování, které jsou nezbytné a přiměřené k naplnění účelu, pro který byl souhlas udělen.

Příjemci osobních údajů

Jsou pouze subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona, tedy zejména ČSSZ, zdravotní pojišťovna, úřad práce, zdravotnická zařízení, soudy apod.

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Domova a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených s GDPR.

 Práva klienta a blízké osoby související se zpracováním

 • Klient má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • Klient má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • Klient má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 • Klient má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • Klient má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.