Veřejný závazek

POSLÁNÍ OGRANIZACE

 

Posláním Domova důchodců Černožice je v pobytové sociální službě domova se zvláštním režimem pomoc s řešením nepříznivé sociální situace osob s onemocněním demence. Těmto osobám poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti.

Řešení nepříznivé sociální situace vychází z individuálních potřeb každého klienta. 

 

OKRUH OSOB - KOMU JE SLUŽBA URČENA

 

V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 102 osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova, vaskulární, stařecká demence nebo demence jiného typu), které jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo toto onemocnění diagnostikováno odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

Služba je určena osobám, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 

Snížení schopnosti péče o sebe sama spočívá zejména v oblasti:

 • hygieny, stravování, oblékání, péče o domácnost, péče o své zdraví, sociálního kontaktu z důvodu věku nebo zdravotního stavu

 

Do okruhu osob našich služeb nespadá:

 • osoba žádající sociální službu, kterou neposkytujeme a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • osoba, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby, jedná se o:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde -li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem
 • osoba, které byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Naším cílem je maximálně se přiblížit péči jako v domácím prostředí, která zahrnuje:
  • Zajištění základních životních potřeb (teplo, jídlo, klid, bezpečí, péče o zdraví, atd.
  • Individualizovaný přístup ke klientovi
  • Příjemnou atmosféru
  • Soukromí
  • Otevřenou, přátelskou komunikaci
  • Vlídnost
  • Pochopení
  • Zábavu

 

HODNOTY, ZÁSADY A PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Hodnoty Domova

 • Partnerství – klient je naším rovnocenným partnerem
 • Respekt – klienta nehodnotíme, nesoudíme
 • Rovnost – péče o klienta bez ohledu na rasu, sexuální orientaci, náboženské vyznání, apod.
 • Důstojnost - důstojný život i umírání
 • Mlčenlivost a diskrétnost – jak ve vztahu k veřejnosti, tak uvnitř organizace
 • Loajalita vůči organizaci - nepoškozujeme zájmy organizace
 • Mezilidské vztahy – jak ve vztahu ke klientům, tak ke kolegům

 

Zásady a principy poskytované služby

Každý zaměstnanec Domova důchodců Černožice:

 • Ke klientovi přistupuje individuálně, vychází z potřeb konkrétního klienta
 • Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů
 • Nepoškozuje klienta, nevyjadřuje se o něm hanlivě, neznevažuje jeho osobu ani nepříznivou životní situaci
 • Pečuje o klienta v souladu s modelem, který simuluje pečující rodinu
 • Spolupracuje v týmu za účelem uspokojení potřeb klienta, respektuje znalosti a zkušenosti kolegů a spolupracuje s nimi, respektuje rozdíly v jejich názorech, kritiku vyjadřuje vhodným způsobem
 • Dodržuje jednotný přístup ke klientovi sjednaný v rámci organizace
 • Zachovává profesionální přístup - Osobní problémy nemohou ovlivňovat můj profesní výkon
 • Vystupuje profesionálně a důvěryhodně
 • Předchází a odstraňuje všechny formy diskriminace a násilí na pracovišti
 • Aktivně se podílí na zvyšování kvality poskytované služby
 • Akceptuje změny směřující ke zvýšení kvality poskytované služby
 •   Je povinen se celoživotně vzdělávat