Domov se zvláštním režimem

V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 102 osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova, vaskulární, stařecká demence nebo demence jiného typu), které jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo toto onemocnění diagnostikováno odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

Co je zvláštní režim?

Je to soubor opatření, která jsou činěna za účelem ochrany a podpory klientů s demencí. Režim je přizpůsoben specifickým potřebám těchto klientů.

Specifické projevy klientů s demencí

 • Špatná orientace v místě, čase, prostoru, osobami (nepoznává blízké osoby)
 • Neschopnost říci si, co potřebuje (omezená schopnost komunikace, hledání slov, zapomínání významu slov, obtížné vyjadřování)
 • Nechápe a "neudrží" informace (nechápe sdělení, jeho význam, ztrácí se v souvětích, reaguje pouze na jednoduchá sdělení, zůstávají dlouhodobé vzpomínky a hluboce vštípené informace, nové informace se člověk nedovede naučit, často potřebuje názorné předvedení)
 • Dezorientace ze změny situace (střídání jasných a zastřených chvilek, uvědomování si, "že je něco jinak - v nepořádku" a na základě toho sklon k agresi, depresi, úzkosti, poruchám spánku, sebepoškozování, ztráta zájmu péče o vlastní osobu, někdy projevy vulgarity, porucha soucítění, emoční sebekontroly)

Specifika ubytování v domově se zvláštním režimem

Specifika ubytování spočívají především v opatřeních, která mají přispět k bezpečnému pohybu klientů v domově. Jedná se například o výrazné označení společných místností, barevnost a stálost prostředí, noční osvětlení (z důvodu orientace a prevence úrazů). Domov není uzavřen, ale zaměstnanci mají přehled o každém klientovi, který odchází mimo oddělení.

Čím se liší péče v domově se zvláštním režimem

Kromě odlišnosti ubytovacího prostředí je péče o klienty zajišťována vyšším počtem zaměstnanců.

Zaměstnanci jsou školeni ve zvláštnostech péče o klienty s demencí, ve způsobu komunikace s nimi, apod. Přístup zaměstnanců je velmi trpělivý a shovívavý.

Jednotlivé úkony péče jsou s klientem sjednány při nástupu v Osobním plánu klienta a míra pomoci nebo podpory je rozpracována v Individuálním plánu.

 

Místní dostupnost: Služba je poskytována na adrese Revoluční 84, 503 04 Černožice v přízemí budovy B a v prvním patře budovy A a B.

Časová dostupnost: Služba je zajišťována 24 hodin denně (přítomnost všeobecných sester a pracovníků přímé péče je garantována 24 hodin denně)

Poskytované základní činnosti dle Zákona a Vyhlášky směřující k řešení nepříznivé sociální situace:

 • Ubytování
 • Stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  • pomoc při podávání jídla a pití
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • aktivizační činnosti:
  • volnočasové a zájmové aktivity,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
   

Domov garantuje klientům poskytování těchto úkonů péče v rozsahu:

 • Podpora – vytvoření takových podmínek, aby klient byl schopen vykonat úkon samostatně, podpora pomocí slovních instrukcí
 • Pomoc – pracovník pomáhá s úkony nebo částmi úkonů, které klient již sám nezvládne
 • Péče – pracovník provádí úkony péče v plném rozsahu

Domov garantuje, že:

 • rozsah poskytovaných úkonů péče bude dojednáván společně s klientem (dovolí mu to jeho zdravotní a psychický stav)
 • rozsah poskytovaných úkonů péče bude klientům, kteří nedokáží vyjádřit své potřeby poskytován na základě komunikace jednotlivých členů pracovního týmu s cílem poskytování služby v takovém rozsahu, aby směřovala k řešení klientovi nepříznivé sociální situace a to způsobem, který je pro klienta důstojný a odpovídající jeho zdravotnímu a psychickému stavu
 • klientovi budou poskytnuty jednotlivé činnosti v takovém rozsahu, který vychází z jeho individuálně určených potřeb zaznamenaných v Individuálním plánu klienta
 • podporuje klienta v soběstačnosti
 • klientovi poskytne úkon v jiném rozsahu, vyžaduje-li to jeho aktuální zdravotní stav
 • klíčový pracovník pravidelně, nejméně však 1x za 3 měsíce přehodnocuje potřebu péče společně s klientem, aby vyhovoval jeho aktuálním individuálním potřebám
 • pravidelně vyhodnocuje rizikové situace a umožňuje klientům podstupovat přiměřená rizika s ohledem na jeho individuální schopnosti a možnosti