Sociální poradenství pro seniory a pečující

Každá životní etapa s sebou přináší mnoho změn fyzických, psychických i sociálních. Mnohdy není snadné se v nové situaci zorientovat, často se obracíme na své blízké či instituce, abychom se poradili. V případě, že se ocitnete v situaci, kdy potřebujete pomoc jiné osoby v běžných denních záležitostech, jsou tu, kromě Vašich blízkých, služby, které Vám mohou pomoci. Kromě našeho Domova, tedy služby pobytové jsou tu i takové, které Vám umožní zůstat co nejdéle ve Vašem přirozeném prostředí, tedy ve Vašem domově. Jaké služby tedy můžete využít, kde je naleznete, či jak je můžete hradit, se Vám v následujících řádcích pokusíme nastínit.

Služby sociální:

Asi nejznámější a nejrozšířenější službou, která je poskytovaná přímo ve Vaší domácnosti je pečovatelská služba, legislativně ukotvena v § 40 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato služba není jen o dovážce obědů, pečovatelé a pečovatelky Vám přímo u Vás doma mohou pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. oblékání svlékání, přesun na lůžko/vozík), při osobní hygieně (např. základní péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC), poskytnutí stravy nebo při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, nákup, topení, praní a žehlení), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři). Mnoho pečovatelských služeb funguje i ve večerních hodinách či o víkendech.

Službou, která Vám může pomoci v krizových situacích, pokud žijete osaměle a máte sníženou soběstačnost, je tísňová péče (§ 41 zákona). Jaké situace to mohou být? Náhlé zhoršení zdravotního stavu, pád s neschopností vstát bez cizí pomoci, úraz, napadení cizí osobou v bytě, požár, prasklá voda. Jak to funguje? Aby Vám mohla být tato služba poskytována, neobejde se, mimo jiné, bez určitého technického vybavení poskytnutého poskytovatelem sociální služby (krizové tlačítko, hlasová jednotka pro spojení s dispečinkem) a Vašeho telefonu.

V situaci, kdy již není možné zůstávat po celý den sám doma, Vám může pomoci denní stacionář či centrum denních služeb. Pomohou Vám s úkony péče o vlastní osobu, hygienou, stravou, nabídnou Vám ale také různé aktivity, jste v kontaktu s dalšími lidmi. Obdobou těchto služeb může být služba odlehčovací či služba osobní asistence, kdy je pečovatel, pečovatelka s Vámi po celou dobu než Vám pomůže např. Váš blízký.

V případě, kdy Vám péči zajišťují Vaši blízcí, a nastane situace, kdy např. ze zdravotních důvodů nemohou dočasně pečovat, je možné využít služby odlehčovací – pobytové.

V případě, že Vaše situace odpovídá těžké nebo úplné závislosti na péči jiné fyzické osoby a již ji nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí blízkých osob a využitím terénních či ambulantních služeb Vám péči zajistí služby pobytové, a to zejména domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

  • Rozsah a způsob výše uvedených služeb si vždy dojednáte s konkrétním poskytovatelem.
  • Služby uvedené výše jsou poskytovány za úhradu.
  • Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a bližší informace k jednotlivým službám najdete na stránkách https://socialnisluzbykhk.cz/.

Finanční stránka:

Jak je zmíněno výše, sociální služby jsou zpravidla poskytované za úhradu. K úhradě nákladů za poskytnuté úkony péče je určen příspěvek na péči (PNP), o který je možno požádat na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce v ČR. V případě pobytových služeb je třeba počítat ještě s náklady na úhradu ubytování a stravy, které jsou hrazeny z příjmu klienta (příspěvek na péči není příjmem). Pro přiznání PNP není rozhodná výše příjmu, ale pouze potřeba péče jiné fyzické osoby.

V případě, že svého blízkého často vozíte k lékaři, do denního stacionáře, apod. můžete si na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR požádat také o příspěvek na mobilitu.

Bližší informace a další dávky naleznete na portále MPSV O dalších dávkách, na které máte nárok, se můžete dočíst na portále MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/davky-a-prispevky#pomoc-zdravotne-postizenym

 

Služby zdravotní:

Pomoci se zvládnutím Vaší životní situace Vám mohou také služby zdravotní. Kromě lékařů praktických či odborných, lůžkových zdravotnických zařízení jsou to také služby domácí zdravotní péče či domácí hospicové péče.

 

Domov důchodců Černožice

O našich službách si můžete přečíst více na našich webových stránkách či nás můžete po předchozí domluvě navštívit a prohlédnout si prostředí Domova.

Garantem sociálního poradenství, sociální práce se zájemci a žadateli je Úsek sociální práce, kontakty na sociální pracovnice naleznete na našich webových stránkách.