Veřejný závazek

POSLÁNÍ OGRANIZACE

Posláním Domova důchodců Černožice je v pobytové sociální službě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pomoc s řešením nepříznivé sociální situace seniorů. Seniorům poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti. 

Řešení nepříznivé sociální situace vychází z individuálních potřeb každého seniora. Služba posiluje sociální začlenění seniora. 

 

OKRUH OSOB - KOMU JE SLUŽBA URČENA

V Domově pro seniory je služba poskytována 16 seniorům od 65 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

 

V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 86 osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova, vaskulární, stařecká demence nebo demence jiného typu), kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo toto onemocnění diagnostikováno odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

Obě služby jsou určeny osobám, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 

Snížení schopnosti péče o sebe sama spočívá zejména v oblasti:

  • hygieny, stravování, oblékání, péče o domácnost, péče o své zdraví, sociálního kontaktu z důvodu věku nebo zdravotního stavu

 

Do okruhu osob našich služeb nespadá:

  • osoba žádající sociální službu, kterou neposkytujeme a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • osoba, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby, jedná se o:
    • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
    • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
    • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde -li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem
  • osoba, které byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  • Naším cílem je maximálně se přiblížit péči jako v domácím prostředí, která zahrnuje:
    • Zajištění základních životních potřeb (teplo, jídlo, klid, bezpečí, péče o zdraví, atd.
    • Individualizovaný přístup ke klientovi
    • Příjemnou atmosféru
    • Soukromí
    • Otevřenou, přátelskou komunikaci
    • Vlídnost
    • Pochopení
    • Zábavu

 

HODNOTY, ZÁSADY A PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Hodnoty Domova

  • Partnerství – klient je naším rovnocenným partnerem
  • Respekt – klienta nehodnotíme, nesoudíme
  • Rovnost – péče o klienta bez ohledu na rasu, sexuální orientaci, náboženské vyznání, apod.
  • Důstojnost - důstojný život i umírání
  • Mlčenlivost a diskrétnost – jak ve vztahu k veřejnosti, tak uvnitř organizace
  • Loajalita vůči organizaci - nepoškozujeme zájmy organizace
  • Mezilidské vztahy – jak ve vztahu ke klientům, tak ke kolegům

 

Zásady a principy poskytované služby

Každý zaměstnanec Domova důchodců Černožice:

  • Ke klientovi přistupuje individuálně, vychází z potřeb konkrétního klienta
  • Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů
  • Nepoškozuje klienta, nevyjadřuje se o něm hanlivě, neznevažuje jeho osobu ani nepříznivou životní situaci
  • Pečuje o klienta v souladu s modelem, který simuluje pečující rodinu
  • Spolupracuje v týmu za účelem uspokojení potřeb klienta, respektuje znalosti a zkušenosti kolegů a spolupracuje s nimi, respektuje rozdíly v jejich názorech, kritiku vyjadřuje vhodným způsobem
  • Dodržuje jednotný přístup ke klientovi sjednaný v rámci organizace
  • Zachovává profesionální přístup - Osobní problémy nemohou ovlivňovat můj profesní výkon
  • Vystupuje profesionálně a důvěryhodně
  • Předchází a odstraňuje všechny formy diskriminace a násilí na pracovišti
  • Aktivně se podílí na zvyšování kvality poskytované služby
  • Akceptuje změny směřující ke zvýšení kvality poskytované služby
  •   Je povinen se celoživotně vzdělávat