Veřejný závazek

POSLÁNÍ OGRANIZACE

Posláním Domova důchodců Černožice je v pobytové sociální službě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pomoc s řešením nepříznivé sociální situace seniorů. Seniorům poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti.Řešení nepříznivé sociální situace vychází z individuálních potřeb každého seniora. Služba posiluje sociální začlenění seniora

OKRUH OSOB - KOMU JE SLUŽBA URČENA

V Domově pro seniory je služba poskytována 24 seniorům od 65 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 78 osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova, vaskulární, stařecká demence nebo demence jiného typu), kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo toto onemocnění diagnostikováno odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

Obě služby jsou určeny osobám, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 

Snížení schopnosti péče o sebe sama spočívá zejména v oblasti:

 • hygieny, stravování, oblékání, péče o domácnost, péče o své zdraví, sociálního kontaktu z důvodu věku nebo zdravotního stavu

Do okruhu osob našich služeb nespadá:

 • osoba žádající sociální službu, kterou neposkytujeme a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • osoba, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby, jedná se o:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde -li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem
 • osoba, které byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • propojení plánování a poskytování pečovatelské a ošetřovatelské péče
 • rozvíjet speciální techniky pro práci se seniory (ergoterapie, reminiscence, bazální stimulace, atd.)
 • zajistit kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců
 • rozvíjet spolupráci s dobrovolníky

ZÁSADY A PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Partnerství = klient je pro nás rovnocenný partner
 • Akceptace = klienta přijímáme takového jaký je
 • Respekt = klienta nesoudíme
 • Trpělivost = na klienty nespěcháme
 • Empatie = vnímáme klientovi pocity
 • Důvěra = klient se nám může svěřit
 • Lidskost = vztah klienta a personálu je založen na etických a morálních zásadách
 • Důstojnost = klienta nesnižujeme
 • Individualita = každý klient je jedinečný
 • Úcta = každý klient má své zkušenosti