Domov pro seniory

Služby poskytované v domově důchodců Černožice jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „Zákon“) a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. (dále jen „Vyhláška“) tohoto zákona. Dle § 49 poskytujeme pobytovou sociální službu domov pro seniory.

V Domově pro seniory je služba poskytována 16 seniorům od 65 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb. 

Místní dostupnost: Služba je poskytována na adrese Revoluční 84, 503 04 Černožice v přízemí budovy B a v prvním patře budovy A a B.

Časová dostupnost:Služba je zajišťována 24 hodin denně (přítomnost všeobecných sester a pracovníků přímé péče je garantována 24 hodin denně)

Poskytované základní činnosti dle Zákona a Vyhlášky směřující k řešení nepříznivé sociální situace:

 • Ubytování
 • Stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  • pomoc při podávání jídla a pití
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • aktivizační činnosti:
  • volnočasové a zájmové aktivity,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
   

Domov garantuje klientům poskytování těchto úkonů péče v rozsahu:

 • Podpora – vytvoření takových podmínek, aby klient byl schopen vykonat úkon samostatně, podpora pomocí slovních instrukcí
 • Pomoc – pracovník pomáhá s úkony nebo částmi úkonů, které klient již sám nezvládne
 • Péče – pracovník provádí úkony péče v plném rozsahu

Domov garantuje, že:

 • rozsah poskytovaných úkonů péče bude dojednáván společně s klientem (dovolí mu to jeho zdravotní a psychický stav)
 • rozsah poskytovaných úkonů péče bude klientům, kteří nedokáží vyjádřit své potřeby poskytován na základě komunikace jednotlivých členů pracovního týmu s cílem poskytování služby v takovém rozsahu, aby směřovala k řešení klientovi nepříznivé sociální situace a to způsobem, který je pro klienta důstojný a odpovídající jeho zdravotnímu a psychickému stavu
 • klientovi budou poskytnuty jednotlivé činnosti v takovém rozsahu, který vychází z jeho individuálně určených potřeb zaznamenaných v Individuálním plánu klienta
 • podporuje klienta v soběstačnosti
 • klientovi poskytne úkon v jiném rozsahu, vyžaduje-li to jeho aktuální zdravotní stav
 • klíčový pracovník pravidelně, nejméně však 1x za 3 měsíce přehodnocuje potřebu péče společně s klientem, aby vyhovoval jeho aktuálním individuálním potřebám
 • pravidelně vyhodnocuje rizikové situace a umožňuje klientům podstupovat přiměřená rizika s ohledem na jeho individuální schopnosti a možnosti