Domov se zvláštním režimem

V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 78 osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova, vaskulární, stařecká demence nebo demence jiného typu), kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo toto onemocnění diagnostikováno odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

 

Co je zvláštní režim?

Je to soubor opatření, která jsou činěna za účelem ochrany a podpory klientů s demencí. Režim je přizpůsoben specifickým potřebám těchto klientů.

Specifické projevy klientů s demencí

 • Špatná orientace v místě, čase, prostoru, osobami (nepoznává blízké osoby)
 • Neschopnost říci si, co potřebuje (omezená schopnost komunikace, hledání slov, zapomínání významu slov, obtížné vyjadřování)
 • Nechápe a "neudrží" informace (nechápe sdělení, jeho význam, ztrácí se v souvětích, reaguje pouze na jednoduchá sdělení, zůstávají dlouhodobé vzpomínky a hluboce vštípené informace, nové informace se člověk nedovede naučit, často potřebuje názorné předvedení)
 • Dezorientace ze změny situace (střídání jasných a zastřených chvilek, uvědomování si, "že je něco jinak - v nepořádku" a na základě toho sklon k agresi, depresi, úzkosti, poruchám spánku, sebepoškozování, ztráta zájmu péče o vlastní osobu, někdy projevy vulgarity, porucha soucítění, emoční sebekontroly)

Specifika ubytování v domově se zvláštním režimem

Specifika ubytování spočívají především v opatřeních, která mají přispět k bezpečnému pohybu klientů v domově. Jedná se například o výrazné označení společných místností, barevnost a stálost prostředí, noční osvětlení (z důvodu orientace a prevence úrazů). Domov není uzavřen, ale zaměstnanci mají přehled o každém klientovi, který odchází mimo oddělení.

Čím se liší péče v domově se zvláštním režimem

Kromě odlišnosti ubytovacího prostředí je péče o klienty zajišťována vyšším počtem zaměstnanců.

Zaměstnanci jsou školeni ve zvláštnostech péče o klienty s demencí, ve způsobu komunikace s nimi, apod. Přístup zaměstnanců je velmi trpělivý a shovívavý.

Jednotlivé úkony péče jsou s klientem sjednány při nástupu v Osobním plánu klienta a míra pomoci nebo podpory je rozpracována v Individuálním plánu.

 

Pro zájemce o službu a jejich rodiny

Co je potřeba si připravit před přijetím

  • poslední výměr důchodu
  • rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz
  • zdravotní dokumentaci od praktického lékaře
  • finanční obnos na zaplacení pobytu a zálohy na měsíc další

 

Vzorový seznam oblečení a vybavení

Druh vybavení   ženy   muži
           
Kabát, bunda   1   1
Šaty     1   0
Sváteční šaty, oblek   1   1
Šatová zástěra   3   0
Halenka, košile   4   4
Sukně     2   0
Spodní prádlo   10   10
Košilka spodní, nátělník 10   10
Noční košile, pyžamo 5   5
Svetr, mikina   4   4
Župan     1   1
Deka     1   1
Boty     2   2
Bačkory     2   2
Ručník     5   5
Punčochy     5   0
Ponožky     6   6
Kapesníky   10   10
Kostýmek     1   0
Kamaše, kalhoty   4   4
Žinka     10   10
Šátek,čepice   1   1
Tričko     3   5
Punčocháče   5   0

 

OSOBNÍ PRÁDLO KLIENTA

 • Osobní prádlo klienta je označováno v Domově speciálními zažehlovacími štítky jeho jménem a příjmením.
 • Neoznačené osobní prádlo nelze zpětně dohledávat a Domov za něj neručí. Zároveň je nezbytné označit osobní prádlo, které bude klientovi pořízeno během pobytu v Domově.

 

Pobyt klientů mimo Domov

 • Klienti mají právo pobývat mimo Domov.
 • Klient si na dobu pobytu mimo Domov vyžádá u službu konající sestry své předepsané léky.
 • Celková délka pobytu mimo Domov nesmí přesáhnout 6 měsíců za rok (neplatí při hospitalizaci klienta ve zdravotnickém zařízení).
 • Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo Domov od 0:00 do 24:00 hodin.
 • Klientovi je vrácen přeplatek na úhradách za stravu a úkony péče. (viz úhrada za služby)

 

Návštěvy

 • Klienti mají právo přijímat návštěvy po celý den v době, kdy je budova otevřena. Lze domluvit i případnou návštěvu po uzavření budovy v 19.15 hod.
 • Při mimořádných událostech, jako je vyhlášení karantény, mohou být návštěvy omezeny případně zrušeny. Omezení případné zrušení návštěv vyhlašuje ředitel Domova pouze na doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. O omezení případné zrušení návštěv budou blízcí klientů informováni na webových stránkách Domova a zároveň bude tato informace vyvěšena u vstupních dveří do Domova.
 • Návštěvy jsou povinny respektovat soukromí ostatních klientů.
 • Návštěvě nelze poskytnout ubytování ani běžnou stravu z kuchyně.
 • Klienti společně s jejich návštěvami mohou využít společenské místnosti ve 4. a 5. patře, jídelnu v přízemí a zahradu Domova.