Úhrada nákladů za služby

úhrady

úhrady web 

V částce za měsíc je počítáno 30,4 dní (tj. 365 dní : 12 měsíců)

Vypočtená úhrada za kalendářní měsíc se zaokrouhluje matematicky na celé koruny

 

Úhrada za péči - platnost od 1.8. 2016

Zařízení náleží úhrada odpovídající plné výši přiznaného příspěvku na péči.

 1. stupeň

2.stupeň

3.stupeň

4.stupeň

 880,-

4 400,-

8 800,-

 13 200,-

 

Ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta

 

 

Pobyt klientů mimo Domov

  • Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo Domov od 0:00 do 24:00 hodin.
  • Klientovi je vrácen přeplatek na úhradách za stravu a úkony péče.
  • Pokud klient odhlásil jednotlivé jídlo popřípadě celodenní stravu nebo nahlásil  celodenní pobyt mimo Domov nejpozději předcházející pracovní den do 10:00 hod. Přeplatek se vrací následovně:

              a) 100 % hodnoty potravin

  • při celodenním pobytu mimo Domov také

              b) 100 % denní částky příspěvku na péči

  • Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je považována za předem oznámený pobyt mimo Domov.  Klientovi náleží vždy přeplatek za stravu. Přeplatek za úkony péče náleží pouze tehdy, pokud nebyla výplata příspěvku na péči z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení zastavena Úřadem práce, který je příslušný k řízení o příspěvku na péči.