Informace pro zájemce o službu

1) Žadatel o sociální službu

 • Žádost si můžete vyzvednout přímo v našem domově v kanceláři sociálních pracovníků nebo si ji stáhnout:

Žádost o přijetí

Vyjádření lékaře

Vyjádření odborného lékaře

 

 • Žádost má jednotnou podobu pro oba typy služeb. V žádosti je třeba označit požadovaný typ sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Bližší informace k jednotlivým službám jsou k dispozici v nabídce "Veřejný závazek", "Domov pro seniory", "Domov se zvláštním režimem".
 • Nedílnou součástí žádosti je "Vyjádření lékaře", které vyplňuje praktický lékař, případně ošetřující lékař léčebny pro dlouhodobě nemocné. U žádosti do domova se zvláštním režimem je nutné vyplnit "Vyjádření odborného lékaře" zprávu odborného lékaře (psychiatr nebo neurolog).
 • Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou. Máte-li zájem o prohlídku domova či bližší informace o službě, sociální pracovnice Vám je rády poskytnou, aby se Vám mohly plně věnovat, doporučujeme si předem dojednat termín schůzky, na základě kterého Vám garantujeme jejich přítomnost v Domově.
 • Je-li žádost doručena kompletní, garantujeme doručení oznámení o vyhovění/nevyhovění Vaší žádosti do 60 dnů od data přijetí kompletní žádosti.
 • Vyjádření lékaře a vyjádření odborného lékaře je konzultována se smluvním lékařem Domova, případně smluvním psychiatrem.
 • Čekací doba se na obou službách pohybuje zpravidla od 3 do 12 měsíců zejména v závislosti uvolněném lůžku, na míře potřebnosti péče žadatele o službu a vhodnosti uvolněného lůžka pro konkrétního žadatele.
 • V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte sociální pracovnice (viz. kontakty)

 

2) Výběr žadatelů z pořadníku a příjem žadatele so sociální služby

 • Vhodného žadatele vybírá na základě jeho nepříznivé sociální situace, míře potřebnosti péče a vhodnosti na uvolněné lůžko komise složená ze sociální pracovnice, vedoucí úseku zdravotních služeb a vedoucí úseku sociálních služeb.
 • Sociální pracovnice po předchozí domluvě navštíví žadatele v místě jeho současného pobytu.
 • Žadatel je zpravidla přijat do 10 pracovních dnů.

3) Co je potřeba si připravit před přijetím

Pro předání sociální pracovnici

 • poslední výměr důchodu (požaduje-li žadatel sníženou úhradu)
 • rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči (byl-li přiznán)
 • občanský průkaz
 • finanční obnos na zaplacení pobytu (platba probíhá na ekonomickém úseku)
 • kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka, kopii úředně ověřené plné moci, kopii rozhodnutí o jiné formě zastoupení v souladu s občanským zákoníkem

Pro předání všeobecné sestře

 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře

Pro předání koordinátorovi přímé péče

 • ošacení k označení (doporučený seznam ošacení a další užitečné informace ke stažení zde)